Dit privacy statement geeft informatie over hoe Foppen Holding B.V. c.s. en Foppen Vastgoed Oranje Mecklenburg B.V. c.s., hierna te noemen “Foppen” omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het handelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Foppen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, met welk doel en op welke manier deze worden beheerd. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Onze dienstverlening

Foppen vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van taken en opdrachten voor vastgoed gerelateerde diensten;
 • het uitvoeren van taken en opdrachten op holdingniveau;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een koop- en/of huurovereenkomst, allonge, of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens

Het opmaken van overeenkomsten door Foppen heeft invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Foppen moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de overeenkomst opnemen.
 2. Zodra de overeenkomst door partijen is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, zal door Foppen een allonge worden gemaakt waarin de wijziging staat.
 3. Foppen moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Kamer van Koophandel en Kadaster.
 4. Foppen moet verplicht uw identiteit controleren. Zij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. Zij zal ten behoeve van de opdracht een kopie maken van het identiteitsbewijs.
 5. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen vanpersoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 1. het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, opslaan ten behoeve van dienstverlening met betrekking tot het opstellen van de benodigde stukken voor huur- en koopovereenkomsten en aanverwante documenten;
 2. het vastleggen en raadplegen ten behoeve van het legaliseren van handtekeningen en aangeleverde gegevens;
 3. het verzamelen, vastleggen en gebruiken voor de financiële administratie.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als Foppen persoonsgegevens van u verwerkt die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Bank of andere financiële instelling.
 • Basis Registratie Personen (BRP).
 • Hypotheekverstrekker / -adviseur.
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koop- of huurovereenkomst waarin u één van de partijen bent.
 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, Rechtbank.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Foppen geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Foppen verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst.
 • Notariële instanties .
 • Openbare registers, zoals Kadaster, Kamer van Koophandel, Rechtbank.
 • Makelaars, ontwikkelaars.
 • Deurwaarders.

Persoonsgegevens worden door Foppen niet doorgegeven buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Foppen niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing en worden nageleefd.

 

 

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door Foppen worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Foppen verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een getekende overeenkomst, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe overeenkomst moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste overeenkomst.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een getekende overeenkomst, dan mogen deze niet worden verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Foppen wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een overeenkomst en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke  plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Foppen stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mochten we om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Foppen dan horen wij dit graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.